Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij Remedial Teaching Natalie van Galen-Nijdam diensten van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert. DezeAlgemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel en zijn te vinden op de website:www.rtbreda.nl/aanbodentarieven.html

2. Definities
– Opdrachtnemer: Remedial Teaching Natalie van Galen-Nijdam, oplossingsgerichte remedial teaching, coaching, training en advies die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
– Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. In geval van een minderjarige cliënt, zijn beide ouders of gezaghebbers de Opdrachtgever.
– Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder remedial teaching, coaching, training en advies.
– Cliënt: degene die deelneemt aan de remedial teaching, coachings-, trainings-, of adviestraject, dat laatste als hij niet zelf de Opdrachtgever is.

3. Totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever. Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, welke als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst zijn toegevoegd. De Algemene Voorwaarden zullen ook per mail aan Opdrachtgever toegestuurd worden.

4. Inhoudelijke bepalingen
A. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaat Opdrachtnemer een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.
B. Opdrachtgever geeft (na onderling overleg) per mail toestemming aan Opdrachtnemer om informatie over de hulpvraag van cliënt en Opdrachtnemer uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar de cliëntonderwijs volgt (of andere instellingen die betrokken zijn bij cliënt), voor zover dit volgens Opdrachtnemer nodig is voor de begeleiding van de cliënt.
C. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de begeleiding van de cliënt, de inspanningsverplichting wordt immers met cliënt aangegaan. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever per mail is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
D. Opdrachtnemer heeft ook een verwijzende rol. Dat betekent dat zij de cliënt door kan verwijzen naar hulp die ofwel passender is, ofwel noodzakelijk is voor het kunnen starten of voortzetten van de begeleiding.

5. Betalingsvoorwaarden
A. Het tarief voor de te leveren diensten is terug te vinden op de website: www.rtbreda.nl/aanbodentarieven.html. In de samenwerkingsovereenkomst is het afgesproken tarief opgenomen. Onder het uurtarief valt de contacttijd, de voor- en nabereiding en de gebruikte materialen.
B. Overige werkzaamheden welke volgens het uurtarief worden berekend: -Het voeren van (evaluatie)gesprekken in de praktijkruimte of op school. -Het schrijven van verslagen en plannen. -Reistijd gemaakt als gevolg van bezoek aan derden of instanties, op schriftelijk verzoek van ouders. -Telefonisch en/of mailcontact, wat buiten de voor- en nabereiding valt.
C. De factuur wordt aan het eind van de maand per mail aan Opdrachtgever gestuurd. Op de factuur wordt het aantal sessies in de betreffende maand aangegeven.
D. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op bankrekeningnummer NL19 INGB 0007 961729 t.n.v. Remedial Teaching Natalie van Galen-Nijdam. Eventuele kosten die ontstaan bij het niet (tijdig) betalen, worden in rekening gebracht.
E. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de cliënt of de Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer de cliënt toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit per mail aankondigen.
F. Opdrachtnemer mag haar tarief jaarlijks marktconform verhogen. Een verhoging zal minimaal een maand voor de invoering daarvan gecommuniceerd worden aan Opdrachtgever en vermeld worden op de website.
G. Onderwijs is vrijgesteld van BTW.

6. Verhindering bij ziekte of onvoorziene omstandigheden
A. In geval van verhindering van de cliënt, dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren te worden doorgegeven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht. B. In geval van verhindering van Opdrachtnemer, geeft zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren door en er wordt dan gezocht naar een andere begeleidingsmogelijkheid in de betreffende week.
C. In geval van ziekte van de cliënt, dient dit voor 08.15 uur ’s ochtends doorgegeven te worden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
D. In geval van ziekte van Opdrachtnemer, geeft zij dit voor 08.15 uur ’s ochtends door.
E. Tijdens schoolvakanties en andere officiële vrije dagen zal er geen begeleiding plaatsvinden, tenzij dit in onderling overleg anders is afgesproken.

7. Duur en beëindiging
A. Beëindiging van de begeleiding is mogelijk na overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
B. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de Opdrachtnemer, zal zij moeite doen voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
C. De samenwerkingsovereenkomst met Opdrachtnemer eindigt nadat de laatste sessie heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
D. Na het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst wordt het dossier van de cliënt zeven jaar bewaard en is enkel toegankelijk voor Opdrachtnemer.

8. Aansprakelijkheid
A. De cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de contacttijd als daarna.
B. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer vallen.
C. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade die is ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

9. Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda.

Download PDF